המדינה הודיעה לבג”צ: תקנות דמי הטיפול הארגוני יתוקנו!

בעלי מפעלים, בתי מלאכה ותעשיינים השבוע היתה דרמה גדולה בבג”צ וזה עשוי לחסוך לכם ולמשק הישראלי מאות מיליוני שקלים בשנה. נכון להיום תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), תשל”ז-1977, מורות כי מעסיקים בתחום התעשייה והמלאכה חייבים לשלם דמי טיפול ארגוני להתאחדות התעשיינים והתאחדות התעשייה והמלאכה גם אם הם אינם חברים אצלם והם…

קרא עוד

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון – הבסיס להגנת “שיקול הדעת העסקי”

אי אפשר להפריז בחשיבותו של פרוטוקול דיון סדור המשקף את הנאמר בישיבות הדירקטוריון. פרוטוקול שנערך ואושר כראוי, יכול לשמש, לעיתים, גלגל הצלה של ממש לדירקטורים כאשר התאגיד בו הם מכהנים נקלע למשבר וסערה.  בעיקר במקרים אשר בגינם מוגשות אף תביעות כנגד נושאי משרה בגין אחריות אישית. סעיף 108 לחוק החברות קובע את החובה לערוך פרוטוקולים…

קרא עוד

הנדון: עדכון הנחיות רשם האגודות השיתופיות

מאז פרוץ מגיפת הקורונה, הוציא רשם האגודות השיתופיות מספר הנחיות, באשר לכינוס אסיפות כלליות וקיום קלפי בתקופה זו. בין יתר ההנחיות, ניתנה ביום 12.7.2020 הנחיה לפיה מוארכת אוטומטית כהונתם של ועדים שתקופת כהונתם הסתיימה, בשלושה חודשים נוספים (אם המדובר בועד שכהונתו פקעה לאחר ה- 12/7 או הוארכה אוטומטית לפני מועד זה) או בחודשיים נוספים (אם…

קרא עוד

דיווחים לרשם האגודות השיתופיות

אגודות שיתופיות חבות בחובות שונות כלפי רשם האגודות השיתופיות מכוח הפקודה והתקנות, ובכלל זה חובות העברת דיווחים לרשם. להלן סקירה של חובות הדיווחים המוטלות על אגודות שיתופיות:   דוחות כספיים: על כל אגודה להגיש לרשם האגודה השיתופיות מדי שנה את הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים שלה. בהתאם לתקנות 1(א) ו- 1(ב) לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי,…

קרא עוד

המדריך לדירקטור

כבר נקבע לא אחת כי הדירקטור הוא נושא משרה מרכזי בתאגיד. “הדירקטוריון נתפס כמעין “שומר הסף של החברה”, העומד בראש הפירמידה התאגידית”. (ע”א 619/05 עופר נמרודי נ’ מדינת ישראל).   “אכן, היות אדם דירקטור אינו רק עניין של כבוד או כיבוד. אין זה אך גמול על שירותים שניתנו בעבר למדינה ולחברה. זו אינה אך דרך…

קרא עוד

מהי שליטה בתאגיד?

מהי שליטה בתאגיד? סעיף 1 לחוק החברות מגדיר את המונח “שליטה” – “כמשמעותה בחוק ניירות ערך” התשכ”ח-1968 (להלן: “חוק ניירות ערך”). סעיף ההגדרות בחוק ניירות ערך קובע כך: “שליטה” – היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם…

קרא עוד

זכות העיון של בעלי המניות במסמכי החברה

זכותו של בעל המניה לעיין במסמכים המצויים ברשות החברה או להעתיקם, מהווה פעמים רבות פתיח למשבר בין בעלי המניות ולחילופין בין בעלי המניות לבין נושאי המשרה בחברה.  נעשה קצת סדר: עיון במסמכי החברה סעיף 185 לחוק החברות קובע כי בעל מניה זכאי לדרוש מהחברה, תוך ציון מטרת הדרישה, לעיין בכל מסמך הנמצא ברשות החברה בכל…

קרא עוד

אישור תקציב באגודות שיתופיות

לאחרונה החלו להתקבל מכתבי התראה של אגף הפיקוח ברשם האגודות השיתופיות, לאגודות שטרם אישרו את התקציב לשנת 2020. אז בואו נעשה לכם קצת סדר: הכנת התקציב תקנה 2א לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל”ה-1975, מורה כדלקמן: “הועד יכין לכל שנת כספים הצעת תקציב שנתי ויביא הצעתו לאישור האסיפה הכללית או לאישור המועצה – אם…

קרא עוד

חובות דיווח לרשם האגודות השיתופיות

אגודות שיתופיות חבות בחובות שונות כלפי רשם האגודות השיתופיות מכוח הפקודה והתקנות, ובכלל זה חובות העברת דיווחים לרשם. להלן סקירה של חובות הדיווחים המוטלות על אגודות שיתופיות לרשם האגודות: דוחות כספיים: על כל אגודה להגיש לרשם האגודה השיתופיות מדי שנה את הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים שלה. בהתאם לתקנות 1(א) ו- 1(ב) לתקנות האגודות השיתופיות (דוח…

קרא עוד

אז איך מפרקים שותפות?

נראה שאין זמן טוב יותר כדי להזכיר לכם מה אומרת פקודת השותפויות על פירוק שותפות. להלן עיקרי הדברים: כאשר שותפות הוקמה לתקופה קצובה, היא תפורק בגמר התקופה. כך גם אם נתכוננה לשם עסק אקראי יחידי או קבלת דבר מה יחיד, אז בהסתיים העסק או הקבלה כאמור. וכאשר נתכוננה לתקופה בלתי מסויימת, תפורק השותפות כשאחד השותפים…

קרא עוד

חובת הזהירות של נושאי המשרה באשכול תאגידים

חוק החברות לא עוסק באחריות נושאי משרה המכהנים בתאגיד באשר לתאגידי המשנה.  חובות הזהירות והאמונים בתחום זה נזנחו ואנו עדיין ממתינים לדבר המחוקק בעניין. ראוי להדגיש, הצורך במידע כאשר אנו עוסקים באשכול תאגידי הנו משמעותי ביותר מהטעם הפשוט שנושאי המשרה, המשקיעים ובעלי המניות אינם אוהבים “הפתעות” וטבעי שהם ירצו לדעת מה קורה תחת ידם. יחד…

קרא עוד

הרמת מסך ב”אשכול תאגידים”

“אשכול תאגידים” – הכוונה להתארגנות של כמה תאגידים המנוהלים בנפרד ובאופן עצמאי כאשר מתקיים ביניהם בהתאם למסמכי ההתאגדות לפחות אחד מהתנאים הללו: החזקה של רוב זכויות ההצבעה באספה, זכות למנות את רוב הדירקטורים, זכות למנות את המנכ”ל ומספר חברי דירקטוריון, השפעה מכרעת על ניהול התאגיד. “אוסף תאגידים” כזה, יוצר לא פעם דילמה לנושאי המשרה. מחד,…

קרא עוד

תקציב שנתי

אין פעילות בלתי תקציב! התקציב מורכב משני חלקים: המקורות הכספיים שעומדים לרשות התאגיד בשנה הבאה עלינו לטובה, והשימושים שייעשו במקורות בהתאם לתוכנית העבודה. לכן, פעמים רבות זוכה התקציב לכינוי “דוח מקורות ושימושים”. חשיבות התקציב הנה בכך שבעזרתו ניתן לבקר באופן שוטף על ביצועי החברה בהתאם לאבני הדרך או תחנות הזמן שנקבעו (רבעוני/חצי-שנתי). התקציב מקנה לנו…

קרא עוד

תכנית עבודה

פעילות התאגיד מכוונת על ידי האסטרטגיה שבחר בה. ואולם, על מנת להתקדם ולהשיג את המטרה שהציב לעצמו יש לקבוע תוכנית עבודה הנגזרת ממספר שאלות בסיסיות. לדוגמא: כיצד אנחנו רואים את התפתחות התאגיד בשנים הקרובות ומהם הכיוונים הרלוונטיים עבורנו? האם התאגיד ימשיך לעסוק בפעילות הקלאסית זו שממנה התחיל פעילותו או שהוא צריך לשנות תחום עיסוק? או…

קרא עוד

דירקטוריון ואסטרטגיה

איך שלא הופכים את זה על מנת שהתאגיד יגיע להישגים ויעמוד ביעדים שהציב לעצמו עליו לפעול בצורה סדורה ומנומקת או בקיצור להתוות אסטרטגיה. הדירקטוריון הוא האחראי על האסטרטגיה בתאגיד והוא חייב להתמקד ולקדם תכנית שתגדיל את סיכויי ההצלחה של התאגיד להשיג את היעדים שהציב לעצמו. יחד עם זאת, בעולם הדינמי של ימינו וקצב השינויים שהוא…

קרא עוד

חברי ועד ודירקטורים שומרים על כשירות ומתעדכנים!

חברי ועדים, דירקטורים יושבי ראש ומנהלים, כולכם מוגדרים כשומרי הסף של התאגיד והנכם נושאים באחריות להתנהלותו. בעידן של “ממשל תאגידי” המדינה מכתיבה לכם דרישות ומציבה בפניכם סטנדרטים גבוהים של תיפקוד והתנהלות באופן דינמי ומתקדם. על פי ניסיוננו בתחום, ישנה חשיבות גדולה לכך שתהיו מעודכנים, בהנחיות וההלכות העוסקות בביצוע תפקידכם בעידן “הממשל התאגידי”, על מנת שתבצעו…

קרא עוד

קווים לדמותו של דירקטור

בשנים האחרונות, הממשל התאגידי עומד במרכז השיח הציבורי בתחום התאגידים, והוא מורכב מנושאים של חובות זהירות, ניהול, פיקוח, אחריות, שקיפות, הגנה על בעלי התאגיד, תפקודם וכשירותם של הדירקטורים בסביבה עסקית מורכבת ודינמית, וכד’. “היות אדם דירקטור אינו רק עניין של כבוד או כיבוד”. את הכבוד והכיבוד שבתפקיד הדירקטור החליפו זה מכבר אחריות כבדה וחובת זהירות…

קרא עוד

דירקטורים יש לכם זכות לקבל ייעוץ

כמה פעמים ישבתם בישיבת ועד/דירקטוריון והרגשתם שחסר לכם מידע, זווית אחרת, דעה נוספת, חוו”ד מקצועית מתחום נוסף שיש לו נגיעה להחלטה שעומדים לקבל. כמה פעמים הרגשתם שהמידע לא שלם, שהתשתית המקצועית חסרה. בואו נודה על האמת, זה כנראה קרה לכם יותר מפעם אחת. הניסיון מלמד, שכאשר זה קורה, פעמים רבות הדירקטורים מעדיפים לשתוק, לא להפריע…

קרא עוד

הזכות לקבל מידע ולמה זה צריך לעניין אתכם כדירקטורים

דירקטור אינו יכול לבצע את עבודתו ואינו יכול למלא אחר אחריותו אם אין לו את מלוא המידע הדרוש על מנת לקבל את ההחלטות הנכונות בכל סיטואציה. דירקטור טוב נמדד ביכולת לקבל החלטות נכונות. ולקבל החלטות נכונות, ניתן רק כאשר התשתית הרלוונטית להחלטה (מקצועית, עסקית, משפטית וכך הלאה) מונחת בפניך. לא בכדי חוק החברות מורה בסעיף…

קרא עוד

אז מה אנחנו דורשים מדירקטור?

  חברי ועד/דירקטוריון – עוברים למצויינות! טיוטת חוזר רשות שוק ההון 2018, מבססת סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי בדירקטוריון. אנו ממליצים ליישם חלק מהוראות החוזר גם אצלכם בוועד ההנהלה או בדירקטוריון החברה. כמשרד המלווה ועדי אגודה ודירקטוריונים, החלטנו להנגיש ולהתאים עבורכם את עקרונות החוזר, על מנת שניתן יהיה לאמץ מהוראותיו סטנדרטים גבוהים של ניהול והתנהלות.…

קרא עוד