ראשי ערים, רשויות מקומיות ומועצות אזוריות

הבחירות לראשות הערים, הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות ממש “מעבר לפינה”. אנו מזכירים לראשי הרשויות המכהנים כי בתקופה זו ובמהלך תקופת הבחירות, בנוסף להוראות החוק החלות על המתמודדים החדשים, חלים על ראשי רשויות כללים נוספים מתוקף תפקידם וכהונתם. על ראשי הרשויות חלה בתקופת הבחירות החובה לפעול באיפוק וריסון בכל הקשור להפעלת הסמכות השלטונית. נדרש איזון עדין…

קרא עוד

מתמודדים לראשות מועצות מקומיות, מועצות אזוריות ועיריות

עבור כל מי שמתכוון להציג מועמדות לראשות עירייה, רשות מקומית/אזורית, הבחירות כבר ממש “מעבר לפינה”. מניסיוני, בשל סבך ההוראות והדינים החלים על הבחירות לרשויות המקומיות, לרבות הנחיות משרד הפנים ומבקר המדינה, מועמדים רבים מוצאים עצמם עוברים על החוק וזאת מבלי משים וללא כל כוונה לעשות כן. מליווי של מועמדים במערכות הבחירות בעבר, זיהיתי כי עיקר…

קרא עוד

הנדון: עדכון הנחיות רשם האגודות השיתופיות

מאז פרוץ מגיפת הקורונה, הוציא רשם האגודות השיתופיות מספר הנחיות, באשר לכינוס אסיפות כלליות וקיום קלפי בתקופה זו. בין יתר ההנחיות, ניתנה ביום 12.7.2020 הנחיה לפיה מוארכת אוטומטית כהונתם של ועדים שתקופת כהונתם הסתיימה, בשלושה חודשים נוספים (אם המדובר בועד שכהונתו פקעה לאחר ה- 12/7 או הוארכה אוטומטית לפני מועד זה) או בחודשיים נוספים (אם…

קרא עוד

נגיף הקורונה – הוראות הגבלת פעילות

נכון ליום 19/4/20 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס’ 5), התש”ף – 2020. להלן עיקרי התיקון: ספורט: ניתן לצאת לפעילות ספורטיבית עד 500 מטר ממקום המגורים, ביחד עם אדם נוסף אחד בלבד באופן קבוע או יותר אם המדובר באנשים הגרים באותו מקום. יציאה למקוואות (לגברים ולנשים): מותרת יציאה ובלבד…

קרא עוד

נגיף הקורונה – השהיית הגבלת חשבונות בנק

נכון ליום 23/3/20 בהתאם לתקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש”ף-2020 (להלן: “התקנות”), והחלטת המפקחת על הבנקים, נעשו מספר שינויים בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ”א-1981, (להלן: “החוק”), הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שיקים שחזרו בשל היעדר כיסוי, החל מתאריך 4.3.20, ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק (בשלב זה, התקופה…

קרא עוד

נגיף הקורונה – הנחיות סגן רשם האגודות השיתופיות

נכון ליום 16/3/20 במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה, פרסם היום (15.3.2020) סגן רשם האגודות השיתופיות את ההנחיות הבאות באשר לקיום אסיפות וישיבות ועדים באגודה: קיום אסיפות כלליות ככל שתמה תקופת כהונה של ועד באגודה, אין לכנס אסיפה כללית לצורך בחירת ועד חדש! ועד האגודה המכהן ימשיך בכהונתו למשך שלושה חודשים נוספים בהתאם לתקנה 28(א) לתקנות…

קרא עוד

נגיף הקורונה – בנק ישראל נערך לסייע למגזר העסקי

נכון ליום 16/3/20 המערכת הבנקאית נערכת לסייע למגזר העסקי בהתמודדות עם משבר נגיף הקורונה. בימים הקרובים בעקבות הקלות רגולטוריות של הפיקוח על הבנקים, הנחה בנק ישראל את ההנחיות הבאות: הקלה במגבלות על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון דירה: במטרה לתת מענה לצורכי האשראי של משקי הבית, בנק יהיה רשאי להעניק הלוואה לכל מטרה במשכון…

קרא עוד

מהי שליטה בתאגיד?

מהי שליטה בתאגיד? סעיף 1 לחוק החברות מגדיר את המונח “שליטה” – “כמשמעותה בחוק ניירות ערך” התשכ”ח-1968 (להלן: “חוק ניירות ערך”). סעיף ההגדרות בחוק ניירות ערך קובע כך: “שליטה” – היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם…

קרא עוד

זכות העיון של בעלי המניות במסמכי החברה

זכותו של בעל המניה לעיין במסמכים המצויים ברשות החברה או להעתיקם, מהווה פעמים רבות פתיח למשבר בין בעלי המניות ולחילופין בין בעלי המניות לבין נושאי המשרה בחברה.  נעשה קצת סדר: עיון במסמכי החברה סעיף 185 לחוק החברות קובע כי בעל מניה זכאי לדרוש מהחברה, תוך ציון מטרת הדרישה, לעיין בכל מסמך הנמצא ברשות החברה בכל…

קרא עוד

אישור תקציב באגודות שיתופיות

לאחרונה החלו להתקבל מכתבי התראה של אגף הפיקוח ברשם האגודות השיתופיות, לאגודות שטרם אישרו את התקציב לשנת 2020. אז בואו נעשה לכם קצת סדר: הכנת התקציב תקנה 2א לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל”ה-1975, מורה כדלקמן: “הועד יכין לכל שנת כספים הצעת תקציב שנתי ויביא הצעתו לאישור האסיפה הכללית או לאישור המועצה – אם…

קרא עוד

הגבלה על שימוש בשקים

ב 1 בינואר 2019, יכנס לתוקף חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח-2018. במסגרת החוק החדש, יחולו הגבלות חדשות על שימוש בשקים. להלן עיקרי האיסורים החדשים לפי החוק: א. לא ייתן עוסק (מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ”ר) ולא יקבל, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה,…

קרא עוד

חוק לצמצום השימוש במזומן

ב 1 בינואר 2019, עומד להיכנס לתוקף חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח-2018. מדברי ההסבר להצעת החוק ניתן ללמוד כי החוק נועד בעיקר על מנת לצמצם את תופעת הכלכלה השחורה בישראל ולהיאבק בפשיעה ובהלבנת ההון. השימוש במזומן מוכר כדלק המניע את הכלכלה השחורה הטומנת בחובה אפשרויות לפעילויות מחוץ לחוק אשר מרביתן אינן מדווחות לרשויות (העלמות מס,…

קרא עוד

Tag Along Right

“Tag Along Right” היא זכות ההצטרפות של בעל מניות בחברה למכירה. ההבדל הבסיסי ביותר בין הסכם המייסדים לתקנון החברה נעוץ בכך שאת התקנון ניתן לשנות בהחלטה של רוב בעלי המניות ואילו לצורך שינוי תנאי הסכם המייסדים נדרשת הסכמה של כל הצדדים להסכם. מצב זה מקנה הגנה לצדדים “חלשים” (בעלי זכויות המיעוט) בחברה אשר מבקשים להימנע…

קרא עוד

כוחות ניהול מצומצמים דורשים התאמות במבנה התאגידי

הפרדת המשק מהקהילה (הליך התיאגוד בקיבוצים), יצרה מצב בו קיבוצים רבים להם פעילות עסקית מגוונת, מצאו עצמם עם אגודת אחזקות אשר תחתיה לא מעט אגודות בנות. למציאות “רב תאגידית” חדשה זו, צריך היה לצקת תוכן ואנשים שיכהנו בועדים/דירקטוריונים רבים יחסית שנוצרו בין לילה. כמשרד המלווה קיבוצים ותאגידים בבעלותם, אנו רואים יותר ויותר את הקושי בשטח.…

קרא עוד

חובת אמונים

סעיף 254 לחוק החברות, תשנ”ט-1999, “חובת אמונים” מורה כך : 254.(א) נושא משרה חב חובת אמונים לחברה, ינהג בתום לב ויפעל לטובתה, ובכלל זה – (1) יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין עניניו האישיים; (2) יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי…

קרא עוד

הרמת מסך “הפוכה”. מה זה?

הרמת מסך הפוכה היא הליך בו ביהמ”ש מאשר להסיר את מסך ההתאגדות שבין האדם, בעל המניות, לבין התאגיד שבבעלותו. בשונה מהרמת מסך רגילה בה מבקש נושה להגיע לבעל המניות בשל חובות החברה, בהרמת מסך “הפוכה”, מתבקשת ירידה מבעל מניות לתאגיד בו הוא מחזיק כבעלים לצורך חיוב התאגיד בחובות בעל המניות. קיים פער בין העילות שמכוחן…

קרא עוד

שוקלים מועמדות לרשות המקומית או למועצה האזורית?

כדאי לקרוא היטב את הדברים הבאים: ביום שלישי, ה- 30/10/2018, כא בחשוון התשע”ט, ייערכו לראשונה במקביל בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות. חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) , תשנ”ג – 1993, קובע כללים להתנהלות הבחירות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות. בנוסף קיימות הנחיות של משרד הפנים ושל משרד מבקר המדינה. סבך ההוראות, הדורש התמחות מיוחדת בתחום, מביא…

קרא עוד